Get Adobe Flash player

MINISTERIO DI HUSTICIA

 

INSTITUTO ALARMA Y SEGURIDAD ARUBA

 

IASA

KERNTAKEN IMMIGRATIE

De immigratie is een afdeling die ressorteert onder het IASA. Het heeft een uitzonderlijke positie in de zin dat het een uitvoerende, ondersteunende afdeling betreft binnen het voornoemd IASA in het kader van rechtshandhaving.

De immigratie verricht de volgende werkzaamheden: Het in- en uitklaren van passagiers van lucht- en vaartuigen bij de luchthaven en zeehavens van Aruba. Het controleren van (reis-) documenten (paspoort, visum, vergunningen e.d.) op authenticiteit, relevantie en validiteit. Het vaststellen of de reiziger over genoeg middelen van bestaan beschikt om het verblijf hier te lande te bekostigen. Het controleren of de reiziger in de geautomatiseerde bestanden gesignaleerd staat. Het registreren van de personalia en reisgegevens van de reiziger in de geautomatiseerde bestanden. Het horen van asielzoekers op hun asielaanvraag en  het opstellen van het gesprekverslag. Het weigeren van vertrek indien betrokkene gesignaleerd staat. Het zorgdragen dat de vreemdelingen die Aruba binnenkomen bonafide reizigers zijn (i.v.m. rechtshandhaving, terrorisme bestrijding, toerisme e.d.) en dat zij dan ook het eiland verlaten na verloop van hun maximale toegestane verblijfsdoel (voorkoming van illegaal verblijf).

Tevens verricht de immigratie het in- en uitklaren van lucht- en zeevaartuigen middels de nodige adminitratieve en fysieke controles ingevolge vigerende wetgeving hieromtrent. Het zorgdragen voor de daadwerkelijke uitwijzing van een vreemdeling aan wie een verwijderings- dan wel uitzettingsbevel is uitgereikt. Het controleren middels "queries" van geautomatiseerde bestanden of er vreemdelingen zijn die hun maximaal toegestane verblijfsduur hebben overschreden. Van deze vreemdelingen dient een overzichtslijst vervaardigd te worden ten behoeve van Guarda Nos Costa.

Het rechtshandhaving aspect heeft betrekking op werkzaamheden t.b.v. o.a. het  KPA, OM, VDA etc... De voorkoming van illegaal verblijf is een belangrijke schakel in de vreemdelingenketen en wordt nauw samengewerkt met de DIMAS, Guarda Nos Costa, KPA e.d. Voorts een nauwkeurige registratie van het reizigersverkeer (vooral van vreemdelingen) is van belang niet alleen voor verschillende diensten, maar ook voor de ATA, CBS, AAA N.V. en het APA (statistische gegevens m.b.t. het toerisme).

Het Imm Pro (toeristische database van ATA) is een sterk verouderd systeem die niet voor immigratiedoeleinden gebruikt kan worden. De FDA heeft goedkeuring gegeven voor de aanschaf van een nieuw "state of the art" geautomatiseerde systeem (Radex/Rps), gebruikmakend van geavanceerde scanners en  biometrische "readers" t.w.v. Afl. 3.000.000,00. De functionering van het Radex/Rps systeem ging van start op 27 oktober 2008 en is thans geheel operationeel.

Het verzamelen, analyseren van uit gesprekverslagen beschikbaar gekomen informatie en het opstellen van processen-verbaal in het kader van de strafbepaling in de LTUV welke ingezonden worden aan het O.M. en/of  V.D.A. en het aangeven van knelpunten aan de beleidsmakers in de vreemdelingenketen alsmede rapportageverplichting aan de minister belast met de vreemdelingenzaken naar aanleiding van diens algemene instructies.

De migratiestromen beheren in goede samenwerking met de partners teneinde binnen een redelijk termijn en optimale wijze een drempel op te werpen voor gasten die zonder de nodige vergunningen van plan zijn om Aruba toe te treden voor redenen anders dan toeristische doeleinden (potenciële illegalen en asielverzoers).

CONTACT MET DE DIMAS
DE IASA is een van de belangrijkste ketenpartners van de DIMAS. De samenwerking op gebied van toezicht en naleving van de LTUV is van essentieel belang.

 

De IASA is de instantie die advies geeft inzake illegaal verblijf van de vreemdeling. Dit vormt een essentieel onderdeel van de Toelatingsadvies.

 

 

zoeken

Translate