Header image

Bezwaar Indienen

U bent het niet eens met een beslissing van de DIMAS

Dan kunt u in bezwaar gaan. In bezwaar gaan betekent dat u het niet eens bent met de beslissing van de DIMAS en dat u daartegen een onderbouwde schriftelijke klacht indient met tegenargumenten.

De landsverordening administratieve rechtspraak biedt aan iedere belanghebbende die rechtstreeks getroffen is door een beslissing van de Minister van Integratie (lees: DIMAS) de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen de beslissing.

U kunt in bezwaar gaan tegen een positieve of negatieve (afwijzende) beschikking die toegezonden is door de DIMAS. Dit doet u door het indienen van een bezwaarschrift en een kopie hiervan bij DIMAS aan de receptiebalie. U krijgt uw gestempelde kopie terug als bewijs van ontvangst door de DIMAS. De DIMAS zendt uw bezwaarschrift door naar de LAR, die deze zaken behandelt. Dit moet u binnen 6 weken na dagtekening van uw beschikking doen.

Van Bezwaar (LAR) naar Beroep (GEA) en Hoger Beroep

DIMAS stuurt uw bezwaarschrift binnen twee weken door naar de LAR. Indien de LAR uw bezwaarschrift agendeerd wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting om uw bezwaarschrift toe te lichten. Binnen een periode van 4 -8 weken na de hoorzitting brengt de LAR een advies uit aan de DIMAS.

Binnen 6 weken na ontvangst van dit LAR- advies neemt de DIMAS een nieuwe beslissing op bezwaar.  Indien u het niet eens bent met de nieuwe beslissing kunt u in beroep gaan bij het Gerecht van Eerste Aanleg. Dit kunt u doen binnen 6 weken na dagtekening van de nieuwe beslissing van de DIMAS middels een beroepsschrift en betaling van griffiekosten bij het GEA.

Mocht u het ook niet eens zijn met de uitspraak van het GEA, dan kunt u ook binnen 6 weken in Hoger Beroep bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en St. Maarten.

Voorlopige voorziening art 54.

Indien u belanghebbende bent en u meent door de beschikking waartegen u bezwaar of beroep hebt ingesteld onevenredig nadeel te lijden en tussentijds een spoedvoorziening nodig acht om het nadeel buiten werking te stellen, kunt U het Gerecht verzoeken om een voorziening.

U richt uw verzoek aan het GEA op grond van artikel 54 LAR.

De rechter zal dan het verzoek overwegen en indien daartoe aanleiding bestaat, zal de beschikking waartegen de belanghebbende bezwaar heeft bij wijze van voorziening, tijdelijk van zijn werking worden ontnomen. Dit wordt aangeduid met het schorsen van de beslissing.