Header image

Bezwaar Indienen

U bent het niet eens met een beslissing van de DIMAS

Dan kunt u in bezwaar gaan. In bezwaar gaan betekent dat u het niet eens bent met de beslissing van de DIMAS en dat u daartegen een onderbouwde schriftelijke klacht indient met tegenargumenten.

De landsverordening administratieve rechtspraak biedt aan iedere belanghebbende die rechtstreeks getroffen is door een beslissing van de Minister van Integratie (lees: DIMAS) de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen de beslissing.

U kunt in bezwaar gaan tegen een positieve of negatieve (afwijzende) beschikking die toegezonden is door de DIMAS. Dit doet u door het indienen van een bezwaarschrift via onze e-helpdesk Bezwaar. U ontvangt een e-mail van DIMAS als bewijs van indiening. Uw bezwaarschrift wordt vervolgens door DIMAS getoetst. Indien uw geval herzienbaar wordt beschouwd dan wordt het verder in behandeling genomen en ontvangt u een nieuwe beschikking per e-mail. Indien uw bezwaarschrift onherzienbaar wordt beschouwd zal deze doorgestuurd worden naar de Bezwaaradviescommissie LAR, die deze zaken behandelt. Een bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na dagtekening van uw beschikking aan DIMAS doen toekomen via onze e-helpdesk Bezwaar.

Van Bezwaar (LAR) naar Beroep (GEA) en Hoger Beroep

DIMAS stuurt uw bezwaarschrift door naar de LAR indien er geen aanleiding is voor herziening. De LAR nodigt u uit voor een hoorzitting om uw bezwaarschrift toe te lichten. Hierna volgt een advies uit aan de DIMAS.

De DIMAS neemt een nieuwe beslissing op bezwaar rekening houdend met de door de LAR Adviescommissie gegeven advies. Indien u het niet eens bent met de nieuwe beslissing, kunt u in beroep gaan bij het Gerecht van Eerste Aanleg. Dit kunt u doen binnen 6 weken na dagtekening van de nieuwe beslissing van de DIMAS, middels een beroepsschrift en betaling van griffiekosten bij het GEA.

Mocht u het ook niet eens zijn met de uitspraak van het GEA, dan kunt u ook binnen 6 weken in Hoger Beroep bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en St. Maarten.

Voorlopige voorziening art 54.

Indien u belanghebbende bent en u meent door de beschikking waartegen u bezwaar of beroep hebt ingesteld onevenredig nadeel te lijden en tussentijds een spoedvoorziening nodig acht om het nadeel buiten werking te stellen, kunt U het Gerecht verzoeken om een voorziening.

U richt uw verzoek aan het GEA op grond van artikel 54 LAR.

De rechter zal dan het verzoek overwegen en indien daartoe aanleiding bestaat, zal de beschikking waartegen de belanghebbende bezwaar heeft bij wijze van voorziening, tijdelijk van zijn werking worden ontnomen. Dit wordt aangeduid met het schorsen van de beslissing.