Veelgestelde Vragen

Categorie:Particulier

1. Ik heb een brief ontbrekende documenten ontvangen, wat moet ik doen?

De DIMAS streeft ernaar om alleen complete dossiers in behandeling te nemen. Soms kan het zijn dat er bij een aanvraag toch nog additionele documenten nodig zijn. Dan wordt een brief ‘ontbrekende documenten’ naar u verstuurd. U kunt dan binnen een periode van twee weken de additionele originele documenten en een kopie hiervan inleveren bij de DIMAS receptie balie. Hiervoor hoeft u geen digitale afspraak te maken. Bij het inleveren van uw documenten krijgt u de kopie terug met een stempel voor ontvangst. Ook bij het inleveren van documenten is vereist dat u uw paspoort kunt tonen aan de baliemedewerker.

2. Kan ik mijn afspraak bij de DIMAS verschuiven of afzeggen?

Het is niet mogelijk om uw afspraak te verschuiven of af te zeggen. In principe kunt u binnen twee dagen terecht bij de DIMAS voor de aanvragen vergunning kort verblijf of lang verblijf. Voor een helpdesk of juridesk afspraak hanteren wij 1 a 2 weken wachttijd. Wij doen er alles aan om te afspraaktermijnen zo kort mogelijk te houden.

3. Wat is de status van mijn aanvraag?

De DIMAS behandelt uw aanvraag conform de wettelijke termijn van 12 weken. Indien er complicaties optreden bij de behandeling van uw aanvraag, dan zal de DIMAS u een 12 weken brief sturen voor een additionele 12 weken behandeltermijn. De DIMAS doet tijdens de behandeling van uw aanvraag geen uitspraken over de status. In het algemeen streeft de DIMAS ernaar om uw aanvraag zo spoedig mogelijk behandeld te hebben.

Categorie:Zakelijk

1. Mijn medewerker dient een aanvraag in, moet ik hierbij aanwezig zijn?

Ja. Het is altijd verplicht dat de werkgever/garantsteller aanwezig is bij de afspraak van uw medewerker. U kunt het aanvraagformulier ondertekenen aan de DIMAS intake balie. Neem bij een afspraak altijd uw Paspoort en I.D. mee.  U kunt een HR-medewerker of een advocaat machtigen om namens u te tekenen, indien u niet aanwezig kunt zijn.

Categorie: Overige

1. Hoe dien ik een bezwaarschrift in bij DIMAS?

Het bezwaarschrift bevat tenminste:

  • de naam en adres van de indiener, en indien het namens een gemachtigde wordt ingediend, de naam en adres van de gemachtigde;
  • een aanduiding van de beschikking waartegen het bezwaar zich richt onder overlegging van een afschrift daarvan indien mogelijk;
  • de gronden waarop het bezwaar rust, dus de redenen waarom je het niet eens bent met de beschikking;
  • de dagtekening van het bezwaar;
  • de ondertekening door of namens de indiener, indien de gemachtigde geen advocaat is die is ingeschreven bij het Hof, dan wordt tevens een machtiging overgelegd.

U kunt dit bezwaarschrift binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking van de DIMAS indienen bij onze receptiebalie.

2. Hoe dien ik een beroep of hoger beroep in?

DIMAS stuurt uw bezwaarschrift binnen twee weken door naar de LAR. Indien de LAR uw bezwaarschrift agendeerd wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting om uw bezwaarschrift toe te lichten. Binnen een periode van 4 -8 weken na de hoorzitting brengt de LAR een advies uit aan de DIMAS.

Binnen 6 weken na ontvangst van dit LAR- advies neemt de DIMAS een nieuwe beslissing op bezwaar.  Indien u het niet eens bent met de nieuwe beslissing kunt u in beroep gaan bij het Gerecht van Eerste Aanleg. Dit kunt u doen binnen 6 weken na dagtekening van de nieuwe beslissing van de DIMAS middels een beroepsschrift en betaling van griffiekosten bij het GEA te Wayaca ( J.G. Emanstraat 51)

Mocht u het ook niet eens zijn met de uitspraak van het GEA, dan kunt u ook binnen 6 weken in Hoger Beroep bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en St. Maarten. Indiening dient ook bij het GEA te geschieden aan de J.G. Emanstraat 51

3. Hoe lang duurt het voordat ik antwoord krijg op mijn bezwaarschrift ?

De reguliere maximale periode voor bezwaar is 24 weken. Als u binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift heeft ingediend dan kan de DIMAS uw bezwaarschrift behandelen conform procedure. Bezwaarschriften die buiten deze termijn vallen kunnen niet behandeld worden.

Voor het behandelen van een bezwaarschrift gelden dezelfde wettelijke beslistermijnen termijnen als bij reguliere vergunningen (12 weken). Bij complexe gevallen kan er een additionele termijn van 12 weken worden gevraagd door de DIMAS.  Hierdoor kan het dus 24 weken duren voordat u een antwoord ontvangt op uw bezwaarschrift. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, dus kunt u altijd een nieuwe aanvraag tot een vergunning indienen.

4. Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt uw klacht schriftelijk indienen: via de e-mail of per post. Omschrijf uw klacht en vermeld daarnaast: uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit en CRV-nummer (indien van toepassing).

Via email
U kunt uw klacht per email versturen aan: klachten@dimasaruba.aw.

Via post
U kunt uw klacht per post versturen aan:

DIMAS klachtenafhandeling
Paardenbaaistraat 11
Oranjestad, Aruba